Skip to content

O nas

„Życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś czymś opcjonalnym, ani też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego”

Papież Franciszek, Laudato si’ 217

Inicjatywa…

Program Zielone parafie jest inicjatywą Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska – polskiego oddziału międzynarodowego Ruchu Laudato Si’ (Laudato Si’ Movement), zrzeszającego setki organizacji katolickich i tysiące wiernych na całym świecie w celu realizacji wezwania do troski o stworzenie w obliczu kryzysu klimatycznego.

Ruch powstał w czerwcu 2015 roku w odpowiedzi na przesłanie encykliki Laudato si’, która jest naszym dokumentem założycielskim. 

Jak działamy…

Działamy w duchu chrześcijańskiej ekologii integralnej, opierając się na wrażliwości św. Franciszka z Asyżu oraz nauczaniu papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Pragniemy odpowiedzieć na apel Ojca Świętego, by zadbać o nasz wspólny dom, w szczególności o zamieszkujących go najbardziej potrzebujących i ubogich, a także o przyszłe pokolenia. Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska ściśle współpracuje z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Rada Fundacji GCCM Polska

Do Rady Fundacji GCCM Polska – Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska należą:
Maciej Nowicki O nas
zdjęcie Agencja Gazeta

prof. Maciej Nowicki - Przewodniczący Rady Fundacji

ekolog, profesor nauk technicznych, działacz społeczny. Dwukrotnie pełnił funkcję Ministra ochrony środowiska.
Pełnił istotne funkcje w międzynarodowych instytucjach, m.in: wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju, doradcy Sekretarza Generalnego OECD.
W 1996 został laureatem największej w Europie nagrody „Der Deutsche Umweltpreis” (tzw. ekologiczny nobel) w ochronie środowiska za całokształt dokonań jako naukowiec, polityk i działacz ekologiczny.
W latach 2008–2009 był przewodniczącym Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu, w ramach której zorganizował i pełnił rolę prezydenta 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP14).
BC1U7994 O nas
zdjęcie Wojciech Łączyński

Bp Michał Janocha

studiował historię sztuki i teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po ich ukończeniu wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie i przyjął święcenia prezbiteratu 28 maja 1987 roku w archikatedrze warszawskiej, z rąk kard. Józefa Glempa.
W 1994 roku ks. Michał Janocha obronił pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 roku uzyskał habilitację. W latach 1994-2010 pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK) jako adiunkt, a następnie profesor, kierownik Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury.
9 maja 2015 r. papież Franciszek mianował ks. prof. Michała Janochę biskupem pomocniczym warszawskim, przydzielając mu stolicę tytularną Barica. Święcenia biskupie przyjął 14 czerwca 2015 r. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.
Jest przewodniczącym Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
R Sadowski O nas

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski SDB - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

pracownik Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Antropologii Środowiskowej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Ekofilozofii w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, jest też członkiem kilku międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest autorem i redaktorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak rozwój zrównoważony, filozoficzna refleksja nad kryzysem ekologicznym oraz wkład religii w sprawstwo kryzysu ekologicznego oraz przeciwdziałanie temu kryzysowi.
Jerzy Brusilo e1598451931570 O nas

o. Dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv

franciszkanin, dr hab. teologii, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej i w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca bioetyki na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Autor książek: Życie bez bólu (1996), Lekarz wobec kresu życia ludzkiego (2004), Teologia praktyczna i ekologia. Wprowadzenie historyczne do idei Sacrum i przyroda (2015). Jego zainteresowania koncentrują się wokół takich tematów jak: ekoetyka, badania kliniczne (eksperymenty), modyfikacje biotechnologiczne systemów przyrodniczych, organicznych, komórkowych i genetycznych, problemy etyczne kresu życia ludzkiego, etyka medycyny alternatywnej. Jest konsultorem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
Marcin Korolec scaled O nas
Fot. Marta Orlik – Guaillard

Marcin Korolec – Sekretarz Rady Fundacji

prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, członek Zarządu Transport and Environment (europejskiej federacji organizacji pozarządowych promujących politykę zrównoważonego transportu). Pełnił ważne funkcje państwowe, m.in. pełnomocnika Rządu do spraw polityki klimatycznej, Ministra Środowiska, Wiceministra Gospodarki, członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska a także na arenie międzynarodowej, tj. Prezydenta 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ – COP19 w Warszawie oraz współprzewodniczącego delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie.
Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jako Asystent i Doradca Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner.
W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013 – 2015.

Zespół

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska tworzą:
Piotr3 e1598352989295 O nas

Piotr Abramczyk - prezes Fundacji, Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, menadżer zarządzający

Piotr jest zawodowym meteorologiem, szczególnie zaangażowanym w zagadnienie zmiany klimatu. Ukończył studia meteorologiczne na Uniwersytecie w Reading. Łącząc wiedzę naukową z pasją do ekologii integralnej nauczanej przez Kościół Katolicki, dąży do większego zaangażowania wspólnot wiary w opiekę nad naszym wspólnym domem.
gccm website pic scaled O nas

Magdalena Kadziak - menadżerka programu Animatorów Laudato si'

Magdalena studiuje na wydziale teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku coaching i mediacje społeczne
DCIM 780 O nas

Anna Kluzińska - menadżerka ds. finansowo - operacyjnych

Anna uzyskała dyplom magisterski z filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz administracji publicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.